Προειδοποίηση για την υγεία και την ασφάλεια

Η ασφαλής, νόμιμη χρήση του οχήματος είναι ευθύνη του οδηγού!

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο!